Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Obstacle Course Racing Assosiation Czech Republic (dále jen OCRA CZ), sídlem Vašíčkova 505, 272 04 Kladno, IČ: 03989135

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, druhé jméno, e-mailová adresa, telefon, oslovení, IČ

za účelem: poskytnutí jednotné identity pro online prostředí společnosti OCRA. Centrální registrace identifikačních osobních údajů umožňuje využití všech služeb a výhod, které nabízí online prostředí společnosti pod jednotnými přihlašovacími údaji.

Souhlas je udělen po dobu deseti let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat elektronicky na adrese info@ocra-cz.cz nebo písemně na adrese společnosti OCRA CZ. Souhlas je možné odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů -Obstacle Course Racing Assosiation Czech Republic (dále jen OCRA CZ), sídlem Vašíčkova 505, 272 04 Kladno, IČ: 03989135, poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Jednotné přihlašování do on-line prostředí OCRA CZ

Účel zpracování:

Poskytnutí jednotné identity v rámci prostředí OCRA CZ.

Popis účelu zpracování:

Centrální registrace identifikačních osobních údajů umožňuje využití všech služeb a výhod, které nabízí online prostředí OCRA CZ pod jednotnými přihlašovacími údaji.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Soukromé kontaktní údaje a identifikační údaje.

Doba zpracování a archivace:

10 let

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Na základě zadání do registračního formuláře, doplněním profilu v rámci aplikace nebo prostřednictvím aplikací třetích stran (např. Facebook, apod.), které nám osobní údaje poskytnou na základě Vašeho svolení a v rozsahu dle Vašich pokynů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

Pro výše uvedený důvod se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodních společností.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností OCRA CZ ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

info@ocra-cz.cz

Telefonicky na tel. čísle:

775 994 445

Písemně na adrese:

OCRA CZ

U Křížku 547,
273 61  Velká Dobrá.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost OCRA CZ požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti OCRA CZ.

info@ocra-cz.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AFOP nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

  • Úřad pro ochranu osobních údajů
    Sochora 27
    170 00 Praha 7
  • +420 234 665 111
  • http://www.uoou.cz